iReteslaw

Dynamika współczesnego słownictwa słowiańskiego w przestrzeni stylowo-funkcjonalnej

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Rudnik-Karwatowa, Zofia (red.)
dc.date.accessioned 2018-05-23T19:19:36Z
dc.date.available 2018-05-23T19:19:36Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-83-64031-70-0
dc.identifier.issn 0208-4058
dc.identifier.uri http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/585
dc.description.abstract Książka stanowi tom studiów autorstwa polskich i zagranicznych językoznawców poświęcony zmianom we współczesnych językach słowiańskich, szczególnie widocznym w słownictwie i słowotwórstwie. Uwzględnienie aspektu stylowo-funkcjonalnego w rozwoju leksyki pozwala lepiej zrozumieć dynamikę zmian językowych i skuteczność działań komunikacyjnych. Celowościowy i pragmatyczny charakter zachowań komunikacyjnych ujawnia się szeroko w uwzględnionych przez Autorów kontekstach społecznych, politycznych i kulturowych. Prace zostały pogrupowane w trzy działy tematyczne: - Zjawiska, procesy i tendencje rozwojowe w słownictwie specjalistycznym (terminologii); - Dynamika mechanizmów słowotwórczych i leksykalnych; - Zmiany leksykalne we współczesnej komunikacji językowej i dyskursie. Wyodrębnione działy pomagają uporządkować przedstawioną w tomie problematykę, wskazując na dominantę tematyczną w poszczególnych tekstach. Zakresy tych grup nie są jednak ostre, złożona i wielowarstwowa problematyka tendencji i zmian we współczesnym słownictwie słowiańskim jest omawiana w różnym stopniu w każdym z wydzielonych działów. W większości prac zastosowano podejście konfrontatywne, pozostałe stanowią podstawę do takiego ujęcia. Do badań wykorzystany został bogaty materiał języków słowiańskich: polskiego, czeskiego, słowackiego, białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego, słoweńskiego, a także innych języków, jak np. nowogreckiego. pl
dc.description.abstract This volume of studies by Polish and international linguists is devoted to changes in modern Slavic languages, which are especially noticeable in the spheres of vocabulary and word formation. Taking into consideration the stylistic and functional aspect of lexis development allows for a better understanding of the dynamics of language change and the efficacy of communicational acts. The purposeful and pragmatic character of communicational behaviour manifests itself widely in the social, political and cultural contexts considered by the Authors. The works comprising the volume are divided into three thematic sections: - Phenomena, processes and tendencies in the development of specialist lexis (terminology); - Word formation and lexical mechanisms dynamics; - Lexical change in modern language communication and discourse. The sections help organize the volume by highlighting the dominant theme in particular texts. The scopes of the sections are, nevertheless, not sharply delineated – each section is to an equal extent devoted to the complex and multifaceted subject-matter of the tendencies and changes in modern Slavic vocabulary. Most of the works comprised in the volume adopt a contrastive approach, the remaining ones can serve as bases for contrastive studies. The text analyse the rich material of the Slavic languages – Polish, Czech, Slovak, Belarusian, Russian, Ukrainian, Bulgarian and Slovene – as well as of other languages, like Modern Greek. en_US
dc.language.iso pl
dc.language.iso ru
dc.language.iso ua
dc.language.iso en
dc.language.iso bg
dc.language.iso sk
dc.language.iso sl
dc.language.iso el
dc.language.iso be
dc.publisher Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.relation.ispartofseries Prace Slawistyczne "Slavica";142 pl
dc.rights This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. en_US
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject discourse en_US
dc.subject functional varieties of language en_US
dc.subject language change en_US
dc.subject language communication en_US
dc.subject modern Slavic languages en_US
dc.subject neologism en_US
dc.subject vocabulary en_US
dc.subject word formation en_US
dc.title Dynamika współczesnego słownictwa słowiańskiego w przestrzeni stylowo-funkcjonalnej pl
dc.title.alternative Stylistic and Functional Aspects in the Dynamics of Modern Slavic Vocabulary en_US
dc.type Book en_US
dc.rights.holder Rudnik-Karwatowa, Zofia
dc.rights.holder Respective authors en_US


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited.

Szukaj w iReteslawie


Przeglądaj

Moje konto