iReteslaw

Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk [Publications of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences]

Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk [Publications of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences]

 

Opis w języku polskim

W zbiorze Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk udostępniane są w otwartym dostępie zarówno publikacje książkowe, które ukazują się wyłącznie w wersji elektronicznej, jak również książki, których pierwotną wersją była edycja papierowa lub które ukazują się jednocześnie w wersji drukowanej i jako e-book (od 2017 roku). Od 2016 roku zbiór ten pełni rolę platformy książkowej Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Slawistycznego Ośrodka Wydawniczego) – http://ispan.waw.pl/default/pl/slawistyczny-osrodek-wydawniczy.

Instytut Slawistyki PAN publikuje prace z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa i historii Słowian. Prowadzi cztery serie wydawnicze: "Język na Pograniczach", "Kultura na Pograniczach", "Literatura na Pograniczach" i "Prace Slawistyczne: Slavica". Niektóre monografie oraz prace zbiorowe ukazują się także poza seriami.

Czasopisma Instytutu Slawistyki PAN od 2014 roku są wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej, w otwartym dostępie, na platformie czasopism ISS PAS Journals (https://ispan.waw.pl/journals/index.php). Tam też znajdują się wybrane numery archiwalne.

Kontakt z Wydawnictwem

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
(Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy)
Bartoszewicza 1b / 17
00-337 Warszawa
e-mail: sow@ispan.waw.pl
Kierowniczka: Dorota Leśniewska – dorota.lesniewska@ispan.waw.pl
Sekretarz: Jakub Ozimek – jakub.ozimek@ispan.waw.pl

English description

This collection makes available, on an Open Access basis, books published by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, including publications that initially appeared in print, those appearing exclusively in electronic edition and – beginning in 2017 – those with simultaneous print and e-book editions. Since 2016 the collection has constituted the book publishing platform of the Institute's Publishing Department (otherwise known as the Slavic Publication Centre (SOW)) – http://ispan.waw.pl/default/pl/slawistyczny-osrodek-wydawniczy.

The Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, publishes works devoted to the linguistics, cultural studies and history of Slavs. The Institute runs four book series – "Język na Pograniczach / Borderland Languages", "Kultura na Pograniczach / Borderland Cultures", "Literatura na Pograniczach / Borderland Literatures" and "Prace Slawistyczne / Slavica" – a number of monographs and collective volumes are also issued outside series.

Since 2014, the eight journals of the Institutes have been published electronically only, in Open Access, on the ISS PAS Journals platform (https://ispan.waw.pl/journals/index.php), which also offers selected archive issues.

Contact to the publisher

Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences
(Slavic Publication Centre, SOW)
Bartoszewicza 1b / 17
00-337 Warsaw, Poland
e-mail: sow@ispan.waw.pl
Head: Dorota Leśniewska – dorota.lesniewska@ispan.waw.pl
Secretary: Jakub Ozimek – jakub.ozimek@ispan.waw.pl

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Nowak, Joanna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2018)
  W monografii zanalizowano wyobrażenia narodów europejskich, które w opinii polskich autorów piszących w pierwszej połowie XIX wieku odegrały znaczącą rolę w dziejach Europy na przestrzeni wieków. Zgodnie z ówczesnym ...
 • Rudnik-Karwatowa, Zofia (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2017)
  Książka stanowi tom studiów autorstwa polskich i zagranicznych językoznawców poświęcony zmianom we współczesnych językach słowiańskich, szczególnie widocznym w słownictwie i słowotwórstwie. Uwzględnienie aspektu ...
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (red.); Gil, Dorota (wsp. red.); Miodyński, Lech (wsp. red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2018)
  Pierwszy tom obszernej (dziesięcioczęściowej) monografii, opracowanej przez slawistów polskich (przy współpracy uczonych z kilku ośrodków zagranicznych) w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Całości nadana została ...
 • Grek-Pabisowa, Iryda (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2017)
  Przedmiotem książki jest scharakteryzowanie systemu fonetycznego, gramatycznego i słownictwa gwar polskich osiedleńców z przełomu XIX i XX w. na terenach współczesnej Białorusi. Praca składa się z trzech części. Pierwsza ...
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2017)
  Intensywny i szybki rozwój cywilizacyjny w ostatnich dziesięcioleciach zaznaczył swoją obecność we wszystkich dziedzinach życia Europejczyków. Przemiany warunków życia i pracy, globalizacja szczególnie uwidoczniły się w ...
 • Jakubowicz, Mariola (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences; 2017)
  The book deals with changes in words meanings – and especially, the regularities therein – as exemplified by selected Proto-Slavic-derived adjectives denoting human traits, whose semantic development has been analysed since ...
 • Osińska, Katarzyna (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences; 2017)
  The Russian theatre of the second half of the 20th century confronted mainly its own past: the work of Stanislavsky, Meyerhold, Vakhtangov. It almost a set rule for theatre artists to openly declare their attachment to ...
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences; 2017)
  This study in history of ideas looks at the hitherto unstudied subject matter of adaptations of the medieval gnostic movement known as Bogomilism to the needs of modern and postmodern discourses of Bulgarian identity. A ...
 • Zielińska, Anna (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences; 2017)
  This now classical monograph deals with the linguistic situation of Poland's multilingual Old-Believer communities in the 1990s. Analysing the influence - in terms of phonology, inflection, syntax and vocabulary - of the ...
 • Engelking, Anna (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences; 2017)
  Anna Engelking, ethnographer and ethnolinguist, draws on her long-standing research in the Polish-Belarusian borderland to answer the question about the nature of folk curse ritual, the particular speech-action that is at ...
 • Krasowska, Helena (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences; 2017)
  Based on the results on extensive fieldwork - comprising both interviews and archival research - Helena Krasowska presents an in-depth portrayal of the Polish community in the south-east of Ukraine, touching on the group's ...
 • Kapełuś, Magdalena; Masłowska, Ewa; Pazio-Wlazłowska, Dorota (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego; 2016)
  "Monografia otwiera interdyscyplinarny dyskurs o sposobie funkcjonowania pojęcia [duszy] w różnych kulturach świata oraz przemianach, jakim podlegało ono na przestrzeni wieków. (…) Celem wszczęcia interdyscyplinarnej i ...
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów; 2016)
  Tom jest zbiorem artykułów poświęconych opracowaniom słownikowym materiałów gwarowych. Teksty ukazują różnorodne aspekty dorobku słowiańskiej leksykografii gwarowej i stanowią swego rodzaju syntezę dokonań językoznawców z ...
 • Bruja, Radu Florian; Krasowska, Helena; Pokrzyńska, Magdalena (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego; Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile; 2017)
  „W książce podjęta jest stale aktualna i ważna problematyka wyznaczania granic społecznych i zróżnicowania świata społecznego, migracji i idącego za tym poczucia odrębności, wyobcowania, ale też budowania wspólnoty pomimo ...
 • Masłowska, Ewa; Pazio-Wlazłowska, Dorota (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego; 2016)
  "Monografia otwiera interdyscyplinarny dyskurs o sposobie funkcjonowania pojęcia [duszy] w różnych kulturach świata oraz przemianach, jakim podlegało ono na przestrzeni wieków. (…) Celem wszczęcia interdyscyplinarnej i ...
 • Sosnowski, Wojciech; Kisiel, Anna; Koseska-Toszewa, Violetta (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2016)
  Niniejszy „Leksykon odpowiedniości semantycznych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim” jest pierwszym polskim leksykonem, prezentującym odpowiedniości semantyczne w trzech największych językach słowiańskich, z grupy ...
 • Godlewski, Grzegorz; Roszak, Joanna (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Fundacja Slawistyczna; 2016)
  "Na Lubelszczyźnie słowem-kluczem staje się graniczność: znajdujemy się przy Białorusi i Ukrainie, między Wisłą a Bugiem. Różnorodność tego obszaru (m.in. wpisane w jego krajobraz cerkwie, synagogi, ślady Ormian i Tatarów) ...
 • Łuczak, Arleta (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2016)
  Niniejsza praca jest poświęcona przekładom Nowego Testamentu Szymona Budnego – wybitnego polskiego pisarza, znakomitego lingwisty i biblisty okresu Reformacji z XVI w. Budny był kalwinistą, a następnie aktywnym arianinem. ...
 • Raszewska-Żurek, Beata (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2016)
  Przedmiotem analizy jest ZGODA – pojęcie ze sfery społecznej i wartość uznawana przez Polaków doby staro- i średniopolskiej. Pojęcie ZGODA wyrażane jest w języku przede wszystkim leksemem zgoda i jego rodziną wyrazową ...
 • Zielińska, Anna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2013)
  „Praca jest nowa, oryginalna i pionierska nie tylko w literalnie rozumianym zakresie tematyczno-problemowym (jako studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim), ale także w szerszym aspekcie uczciwego, aideologicznego ...

View more