iReteslaw

Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk [Publications of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences]

Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk [Publications of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences]

Przeglądaj według

 

Opis w języku polskim

W zbiorze Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk udostępniane są w otwartym dostępie zarówno publikacje książkowe, które ukazują się wyłącznie w wersji elektronicznej, jak również książki, których pierwotną wersją była edycja papierowa lub które ukazują się jednocześnie w wersji drukowanej i jako e-book (od 2017 roku). Od 2016 roku zbiór ten pełni rolę platformy książkowej Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Slawistycznego Ośrodka Wydawniczego) – http://ispan.waw.pl/default/pl/slawistyczny-osrodek-wydawniczy.

Instytut Slawistyki PAN publikuje prace z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa i historii Słowian. Prowadzi cztery serie wydawnicze: "Język na Pograniczach", "Kultura na Pograniczach", "Literatura na Pograniczach" i "Prace Slawistyczne: Slavica". Niektóre monografie oraz prace zbiorowe ukazują się także poza seriami.

Czasopisma Instytutu Slawistyki PAN od 2014 roku są wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej, w otwartym dostępie, na platformie czasopism ISS PAS Journals (https://ispan.waw.pl/journals/index.php). Tam też znajdują się wybrane numery archiwalne.

Kontakt z Wydawnictwem

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
(Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy)
Bartoszewicza 1b / 17
00-337 Warszawa
e-mail: sow@ispan.waw.pl
Kierowniczka: Dorota Leśniewska – dorota.lesniewska@ispan.waw.pl
Sekretarz: Jakub Ozimek – jakub.ozimek@ispan.waw.pl

English description

This collection makes available, on an Open Access basis, books published by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, including publications that initially appeared in print, those appearing exclusively in electronic edition and – beginning in 2017 – those with simultaneous print and e-book editions. Since 2016 the collection has constituted the book publishing platform of the Institute's Publishing Department (otherwise known as the Slavic Publication Centre (SOW)) – http://ispan.waw.pl/default/pl/slawistyczny-osrodek-wydawniczy.

The Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, publishes works devoted to the linguistics, cultural studies and history of Slavs. The Institute runs four book series – "Język na Pograniczach / Borderland Languages", "Kultura na Pograniczach / Borderland Cultures", "Literatura na Pograniczach / Borderland Literatures" and "Prace Slawistyczne / Slavica" – a number of monographs and collective volumes are also issued outside series.

Since 2014, the eight journals of the Institutes have been published electronically only, in Open Access, on the ISS PAS Journals platform (https://ispan.waw.pl/journals/index.php), which also offers selected archive issues.

Contact to the publisher

Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences
(Slavic Publication Centre, SOW)
Bartoszewicza 1b / 17
00-337 Warsaw, Poland
e-mail: sow@ispan.waw.pl
Head: Dorota Leśniewska – dorota.lesniewska@ispan.waw.pl
Secretary: Jakub Ozimek – jakub.ozimek@ispan.waw.pl

Podzbiory w tym zbiorze

Ostatnio dodane pozycje

 • Masłowska, Ewa; Pazio-Wlazłowska, Dorota (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego; 2016)
  "Monografia otwiera interdyscyplinarny dyskurs o sposobie funkcjonowania pojęcia [duszy] w różnych kulturach świata oraz przemianach, jakim podlegało ono na przestrzeni wieków. (…) Celem wszczęcia interdyscyplinarnej i ...
 • Sosnowski, Wojciech; Kisiel, Anna; Koseska-Toszewa, Violetta (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2016)
  Niniejszy „Leksykon odpowiedniości semantycznych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim” jest pierwszym polskim leksykonem, prezentującym odpowiedniości semantyczne w trzech największych językach słowiańskich, z grupy ...
 • Godlewski, Grzegorz; Roszak, Joanna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Fundacja Slawistyczna; 2016)
  "Na Lubelszczyźnie słowem-kluczem staje się graniczność: znajdujemy się przy Białorusi i Ukrainie, między Wisłą a Bugiem. Różnorodność tego obszaru (m.in. wpisane w jego krajobraz cerkwie, synagogi, ślady Ormian i Tatarów) ...
 • Łuczak, Arleta (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2016)
  Niniejsza praca jest poświęcona przekładom Nowego Testamentu Szymona Budnego – wybitnego polskiego pisarza, znakomitego lingwisty i biblisty okresu Reformacji z XVI w. Budny był kalwinistą, a następnie aktywnym arianinem. ...
 • Raszewska-Żurek, Beata (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2016)
  Przedmiotem analizy jest ZGODA – pojęcie ze sfery społecznej i wartość uznawana przez Polaków doby staro- i średniopolskiej. Pojęcie ZGODA wyrażane jest w języku przede wszystkim leksemem zgoda i jego rodziną wyrazową ...
 • Zielińska, Anna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2015)
  „Praca jest nowa, oryginalna i pionierska nie tylko w literalnie rozumianym zakresie tematyczno-problemowym (jako studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim), ale także w szerszym aspekcie uczciwego, aideologicznego ...
 • Bielenin-Lenczowska, Karolina (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2015)
  “This book is a result of fieldwork undertaken for the project Anthropology of Continuity and Change: Macedonian Poreče 80 Years after Józef Obrębski's Research” implemented at the University of Warsaw in the years ...
 • Satoła-Staśkowiak, Joanna; Сатола-Стасковяк, Йоанна; Koseska-Toszewa, Violetta; Косеска-Тошева, Виолетта; Димитрова, Людмила; Dimitrova, Ludmiła (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Fundacja Slawistyczna; 2014)
  „Współczesny słownik bułgarsko-polski”, opracowywany przez Joannę Satołę-Staśkowiak, Violettę Koseską-Toszewą przy współpracy Ludmiły Dimitrovej, to zapis konfrontatywny bułgarsko-polskiej leksykografii uwzględniający ...
 • Kaleta, Radosław (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Fundacja Slawistyczna; 2014)
  Monografię otwiera omówienie najważniejszych prac europejskich poświęconych szeroko pojętym “fałszywym przyjaciołom” (lingwisty/tłumacza). Autor przechodzi następnie do analizy zastanych definicji oraz próby znalezienia ...
 • Popowska-Taborska, Hanna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2014)
  Książka omawia i poddaje analizie szereg opartych na danych językowych teorii i hipotez odnoszących się do etnogenezy Słowian. Ostateczne sformułowane na postawie badań wnioski można streścić następująco: Słowianie odłączyli ...
 • Roszko, Danuta (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2015)
  Danuta Roszko w swej książce Zagadnienia kwantyfikacyjne i modalne w litewskiej gwarze puńskiej (na tle literackich języków polskiego i litewskiego) do opisu litewskiej gwary puńskiej, wchodzącej w stałą konfrontację z ...
 • Szenajch, Piotr (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Fundacja Slawistyczna; 2015)
  Książka Piotra Szenajcha to rezultat poszukiwania nowatorskiej metodologii badania oraz analizy tak trudnego tematu, jakim jest problem nieuleczalnej choroby i umierania. „Ta praca [pisze Autor] miała dotyczyć wyłącznie ...
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Fundacja Slawistyczna; 2015)
  Książka stanowi próbę opisania synonimii w polskiej naukowej terminologii medycznej (nazwach chorób) końca XIX w. Podstawą rozważań jest materiał ze „Słownika terminologii lekarskiej polskiej” z 1881 r. oraz szerszy opis ...
 • Satoła-Staśkowiak, Joanna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Fundacja Slawistyczna; 2015)
  Książka Joanny Satoły-Staśkowiak zatytułowana „Najmłodsza leksyka polska i bułgarska” jest odpowiedzią na zauważaną przez językoznawców, slawistów, bułgarystów oraz tłumaczy lukę powstałą w konfrontatywnym opisie najnowszych ...
 • Sawicka, Irena; Sujecka, Jolanta (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Fundacja Slawistyczna; 2015)
  „Żaden region w Europie nie przyciąga tak wiele uwagi, ani w sensie pozytywnym, ani negatywnym, jak Bałkany. Dlaczego? Przyjrzawszy się historii i kulturze regionu, nieodwołalnie dochodzimy do absurdalnego wniosku o tym, ...
 • Kotłowska, Anna; Grzesik, Ryszard; Grunwald-Hajdasz, Barbara (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2016)
  W tomie zebrano urywki pism autorów rzymskich z okresu przełom er dotyczące Słowian oraz szerzej – rzymskiej geografii Europy Środkowo-Wschodniej. Urywki – którym towarzyszą informacje o ich autorach i dziełach, z których ...